Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 301 - 350 of 932 | Click here to search the melodies

@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6.''D*3''D*8''D*6''C*6'B}/*{6''C*6''D*8.''E*6''C}/*{6.''C*3''C*6'A*6'B*6''C*6''D}/*4'G*{6'A*6'F}/*{6.'D*3'F*8'G*6'G*6'B}/*{8'G*8'G*3'A*6.'F}/*4'D*{8-}/*
Moja corus
Krakowskie
@3/4$bB {8'A*8''C*8''C*8''D*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'G*8'G*8''C*8''C}/*{8'A*8''C*8''C*8''D*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'G*8'G*8'F*8'F}/*{8'F*8'A*8'A*8'B*}4'G/*{8'G*8'E*}4'F*4-/*{8'A*8'B*8'A*8'B*}4'G/*{8'G*8'E*}4'F*4-/*
A na onej gorze
Krakowskie
@3/4$bB {8-*8'A*8''C*8''C*8''D*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'G*8'G*8''C*8''C}/*{8'A*8''C*8''C*8''D*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*8'G*8'G*8'F*8'F}/*{8'F*8'A*8'A*8'B*}4'G/*{8'G*8'E*}4'F*4-/*{6'A*6'F*6'A*6'B*6'A*6'F*6'A*6'B*}4'G/*{6'G*6'E*6'G*6'A*}4'F*
A na onej gorze
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*8''D*8x''C*8''E}/*{8''D*8''D*8x''C*8'A}/*{8'G*8'G*8'F*8'A}/*{8'G*8'G*}4'D/*{8'E*8'E*8'E*8'E}/*{8'D*8'D*}4'D/*{8'G*8'G*8'F*8'A}/*{8'G*8'G*}4'D/*
Chciala pani piwo pic
Krakowskie
@3/8$bB {6'F*6'F*8'A*8'B}/*{6''C*6''E*8''G*8''F}/*{6''E*6''C*8.''F*6''D}/*{6''C*6'B*8'G*8'F}/*{6'C*6'C*8'E*8'F}/*{6'G*6'G*8'E*8'F}/*{6'C*6'C*8'E*8'F}/*{6'G*6'B*8'G*8'F}/*{6'C*6'C*8'E*8'F}/*{6'G*6'G*8'E*8'F}/*{6'C*6'C*8'E*8'F}/*{6
W olszynie ja wolki pasla
Krakowskie
@3/8$bB {6''C*6''F*8.''E*6'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'F}/*{6'A*6''C*8.'B*6'A}/*{6'G*6'B*6''D*6''C*8'A}/*{6''C*6''F*8.''E*6'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'F}/*{6'A*6''C*8.'B*6'A}/*{6'G*6'E*6'G*6'A*8'F}/*
W olsynie ja wolki pasla
Krakowskie
@2/4 {8''C*8''C*8'B*8''D}/*{8''C*8'A*}4'G/*{8'A*8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'F*}4'E/*{8'E*8'D*8'E*8'F}/*4'G*4''E/*{8''D*8''D*8'B*8'B}/*4''C*4-/*
Szla dziewczyna po wode
Krakowskie
@3/8$xF 4''D*{8'G}/*{6'B*6''D*8''C*8'A}/*4''C*{8'F}/*{6'A*6''C*8'B*8'G}/*{6'G*6'B*8'B*8'A}/*{8'F*}4'D/*4''C*{8'A}/*{6'A*6''C*8'B*8'G}/*
Mialas matusiu za ladaco wydac
Krakowskie
@3/8 {8''C*}4''D/*{6''E*6''C*8''D*8'B}/*{6'A*6''C*}4'G/*{8'B*8''D*8''F}/*{8''E*}4''D/*{6''E*6''C*8''D*8'B}/*{6'A*6''C*}4'G/*{8'A*8'A*8'G}/*{8''C*8''D*8''F}/*{6''E*6''C*8''D*8'B}/*{6'A*6''C*}4'G/*{8'B*8''D*8
Bodaj to nikt dobry
Krakowskie
@2/4$bB {8'F*8'A*8'F*8'A}/*4''C*4''D/*2''C/*{8'F*8'A*8''C*8''E}/*4''F*4''D/*2''C/*4''F*{8''C*8''D}/*4''C*4'F/*4'A*{8''C*8'B}/*4'G*4'C/*{8'E*8'F*8'G*8'B}/*4''C*4'G/*4'F*4-/*
Z tamty strony jeziora
Krakowskie
@2/4$bB {8'F*8'G*8'A*8'B}/*{8''C*8''D*}4''C/*{8''C*8''D*8''E*8''G}/*{8''F*8''E*}4''D/*4''C*4-/*4''F*{8''C*8''D}/*4.''C*{8'B}/*4'A*{8'B*8'A}/*4'G*4'F/*{8'F*8'G*8'A*8'B}/*4''C*4'G/*4'F*4-/*
Z tamty strony jeziora
Krakowskie
@2/4$bB {8''F*8''F*8''F*8''F}/*{8''F*8''F*8''E*8''C}/*{8''D*8''E*8''F*8''D}/*{8''C*8''C*8'A*8'F}/*{8'G*8'G*8'B*8'B}/*{8'A*8''C*8''F*8''F}/*{8''D*8''E*8''F*8''D}/*{8''C*8''C*8'A*8'F}/*
Zytko zytko zytko jare
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'G*8'B*8''C}/*2''D/*{8''D*8''E*8x''C*8'A}/*2''D/*{8'B*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8'A*8''D*8'B}/*{8'B*8''D*8''E*8''D}/*4x''C*4''D/*{8'G*8'B*8'A*8'B}/*2'G/*
Hajze ino haj
Krakowskie
@2/4$bB {8''C*8''F*8.''D*6'B}/*{8''C*8'F*8'A*8''C}/*{8''F*8''F*8''F*6''E*6''D}/*{8''D*8''C*8'A*8'A}/*4''C*4''C/*4''C*4''C/*{8.''C*6''F*8.''D*6'B}/*{8''C*8'A*8'A*8'F}/*4''C*4''C/*4''C*4''C/*{8''C*8'
Juz to mija siodmy rocek
Krakowskie
@2/4$bB {8''C*8''F*8.''D*6'B}/*{8''C*8'F*8'A*8''C}/*{8''F*8''F*6''G*6''F*6''E*6''D}/*{8''D*8''C*6'B*6'A*6'G*6'A}/*4''C*4''C/*4''C*{6''C*6''F*6''E*6''D}/*{6''C*6''D*6''E*6''F*8.''D*6'B}/*{8''C*8'
Juz to mija siodmy rocek
Krakowskie
@6/8$xF {8'D*8'F*8'A*}4''C*{8'A}/*4'G*{8'B*}4''D*{8''G}/*{8''D*8'B*8'G*}4'A*{8'B}/*{8''C*8'A*8'F*}4'G*{8'G}/*{8'D*8'F*8'A*}4''C*{8'A}/*4'G*{8'B*}4''D*{8'B}/*{8'D*8'F*8'A*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'A*8'B*}4'G*{8'G}/*
Juz to mija siodmy rocek
Krakowskie
@3/4$xFCGD {8'E*8n'G*8'A*8'B*8n''C*8'B}/*{8'B*8n''D*8n''D*8'B*8n''C*8'B}/*{8'A*8n''C*8'A*8n'G*8'E*8n'D}/*{8'F*8'A*8'F*8n'G*8'F*8'E}/*{8'A*8n''C*8'A*8n'G*8'E*8n'D}/*{8'F*8'A*8'A*8n'G*8'E*8'E}/*
W nasym Giebultowie
Krakowskie
@3/4$xF {8'G*8'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''D*}4'B*4'G/*{8'G*8'B*}4.''D*{8x''C}/*4'A*2'F/*4'A*2''C/*{8'B*8'B*}4'G*4'D/*{8'F*8'A*}4.''C*{8'B}/*2'G*4-/*
Z tamtej strony jezioreczka
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*8'B*}4'G/*{8'B*}4''D*{8'B}/*{8''D*8'B*}4'G/*{8''C*}4''E*{8''E}/*{8'F*8'A*}4''C/*{8'B*}4''D*{8'G}/*{8'A*8'F*}4'D/*{8'G*}4'B*{8'G}/*{8'F*8'A*}4''C/*{8'B*}4''D*{8'G}/*{8'A*8'F*}4'D/*{8'F*}4'G*{8'G}/*
Kmiecy parobecek koniki...
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*8'B*}4'G/*{8'B*}4''D*{8'B}/*{8''E*6''D*6'B*}4'G/*{8''C*}4''E*{8''E}/*{8'D*6'F*6'A*}4''C/*{8'B*}4''D*{8'G}/*{8'A*8'F*}4'D/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{8'D*6'F*6'A*}4''C/*{8''E*}4''D*{8'G}/*{8'B*6'A*6'F*}4'D/*{8'F*}4'G*{8'G}/*
Kmiecy parobecek koniki...
Krakowskie
@2/4$xF {8''D*8''C*}4'A/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8'F*}4'G*{8'G}/*{8'F*8'G*8.'A*6'D}/*{6'E*6'F*}4'G*{6'A*6'B}/*{8'F*8'G*}4'A/*{8'F*}4'G*{6'A*6'G}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8''C*}4'A/*{8'F*}4'G*{8'G}/*{8'F*8
Kmiecy parobecek
Krakowskie
@2/4$bB {8'F*8'A*8'F*8'F}/*{8'G*8'G*}4'F/*4''C*4''C/*{8''D*8''D*}4''C/*{8''C*8''D*8''C*8'B}/*{8'A*8'G*}4'F/*4'A*4''C/*{8'G*8'G*}4'F/*
Jakem sluzyl przy dworze
Krakowskie
@6/8$xFCG 4'A*{8n''C*}4''E*{8''D}/*4n''C*{8'B*}4'A*{8-}/*4''D*{8n''C*}4'B*{8'E}/*{8'E*8'G*8'B*8'E*8'G*8'B}/*4''D*{8n''C*}4'B*{8'B}/*4''E*{8n''C*}4'A*{8-}/*
Sluzylem se przy dworze
Krakowskie
@6/8$xF 4'G*{8'B*}4''D*{8''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'B*8'A*8'G}/*4''C*{8'B*}4'A*{8'D}/*{8'G*8'A*8'B*8'G*8'A*8'B}/*4''C*{8'B*}4'A*{8''E}/*4''D*{8'F*}4'G*{8-}/*
Jakem sluzyl przy dworze
Krakowskie
@3/4$bB 4''C*{8''C*8''E*8''F*8''D}/*4''C*{8''C*8''E*8''F*8''D}/*{8''C*6''D*6''E*}4.''F*{8''E}/*{8''G*8''E*}2''C/*4''D*{8''C*8b''E*8''D*8'B}/*4''C*{8'G*8'B*8'A*8'F}/*{8'F*6'G*6'A*}4.'B*{8'A}/*{8''C*8'A*}2
Tam za Warsawa
Krakowskie
@2/4$bBE {8'B*8'B*8''C*8'A}/*4'F*{8''C*8'A}/*{8'B*8'B*8''C*8'A}/*4'F*4'F/*{8'B*8''C*8''D*8''E}/*4.''F*{8''E}/*{8''D*8''C*8''E*8''G}/*4''G*4''F/*{8''D*8''D*}4''C/*{8''D*8''D*}4''E/*{8''D*8'B*8''C*8'A}/*4'B*4
Zazielenily sie lasy gory
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*8.''D*6''D}/*{8''C*}4'G*{8-}/*{8'B*8'B*8.'A*6'G}/*{8'B*}4''D*{8-}/*{8''D*8'B*8''D*8''D}/*{8''C*}4'G*{8-}/*{8'B*8'B*8.'A*6''C}/*{8'A*}4'G*{8-}/*
Zazielenily sie gory lasy
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*}4''C*{8''C}/*{8'B*8'A*}4''C/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8'B*8'A*}4'F/*{8'F*}4'A*{6'B*6'A}/*{8'G*8'F*8.'A*6'F}/*{8'F*}4'A*{8'B}/*{8'G*8'A*}4'F/*{8'F*}4'A*{8''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'A}/*{8'F*}4'A*{8'B}/*{8'G*8'G*}4'F/*{8'F*}4'A*{8''C}/*{8'B*8'
W zielonym gajiku
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*}4''C*{8''C}/*{8'B*8'A*}4''C/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8'B*8'A*}4'F/*{8'F*}4'A*{6'B*6'A}/*{8'G*8'F*8.'A*6'F}/*{8'F*}4'A*{8'B}/*{8'G*8'A*}4'F/*{8'F*}4'A*{8''C}/*{8'B*8'A*6'G*6'E*6'G*6'A}/*{8'F*}4'A*{6''C*6'B}/*{6'G*6'E*6'G*6'A*}4'F/*{8
W zielonym gajiku
Krakowskie
@3/8$xF {6'B*6''C*8''D*8''D}/*{8x''C*}4''D/*{8''D*8''D*8''D}/*{8''C*8'B*8'G}/*{6'B*6''D*8''D*8''C}/*{8'G*}4'A/*{8''D*8''D*8''D}/*{8''C*8'B*8'G}/*{6'B*6''C*8''D*8''D}/*{8x''C*}4''D/*{8''D*}4''D/*{6''D*6''C
W zielonym gaiku
Krakowskie
@2/4 {8'B*8''D*}4''F/*{8''F*}4''E*{8''E}/*{8''D*8''C*}4'B/*{8'F*}4'A*{8'G}/*{8'B*8''D*}4'B/*{8'B*}4''C*{8''C}/*{8''D*8''C*8'B*8'G}/*{8'F*}4'A*{8'G}/*
A moj kochanecek
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8'B*}4n''C/*{8n''C*}4n''C*{8n''C}/*{8'B*8''D*}4'B/*{8n'G*}4'B*{8''D}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A/*{8'G*}4'A*{8n''C}/*{8'B*6'A*6'G*}4'E/*{8'E*}4'G*{8'A}/*
Pojedzies pojade
Krakowskie
@2/4 {8''E*8''E*8.''G*6''E}/*{8''D*8''C*8''D*8'B}/*{8''D*8''D*8.''E*6''C}/*{8''D*8''C*8''D*3''C*6.'B}/*{8'B*8''D*}4.''E*{8''C}/*{8''D*6''C*6'B*}4'A*4'G/*
W kotly bija w traby graja
Krakowskie
@3/4$bB {6'F*6'A*}4''C*{8''C*8''D*8''C}/*{8.''D*6''E*}4''F*4''C/*{8''C*}4''D*{8''C*8''D*8''C}/*{8''C*8'B*}4'G*4'F/*{6'F*6'A*}4''C*{8''C*8''D*6''C*6'B}/*{8.''D*6''E*}4''F*4''C/*{6'A*6''C*}4''D*{8''C*8
A co sie dzieje na Podolu
Krakowskie
@3/4$xFCG {8'A*8'A*}4.''E*{8n''C}/*{8''E*8''E*8n''G*8n''F}/*{8''E*8''D*8''D*8n''C}/*{8''D*8''D*}4.''E*{8'A}/*{8'B*8n''C*8''D*8n''C}/*{8''D*8''D*}4.''E*{8'A}/*{8n''C*8'B*}4'B*4'A/*
A witajcie wospanowie
Krakowskie
@3/8 {8''D*6''D*6''F*8''E}/*4.''D/*{8''C*8''D*8''C}/*4'A*{8-}/*{8'A*8'G*8'A}/*4''C*{8-}/*{8''C*8''D*8''C}/*4'A*{8-}/*{8''C*8'G*8'A}/*4.''C/*{8''C*8'G*8'A}/*4''C*{8-}/*{8''C*8'G*6'A*6'B}/*4.''C/*{8''D*8''C*8'B}/*4''C*{8-}/*
Na podolu zloty kamien
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*8''C*}4''C/*{8''C*}4''C*{8''C}/*{8''C*8''C*}4''C/*{8''C*}4'B*{8'B}/*{8'A*8'A*}4''C/*{8''C*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*}4''C/*{8''C*}4''D*{8'B}/*{8'A*8'A*}4''C/*{8''C*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*}4''C/*{8''C*}4''D*{8'B}/*{8
Wszyscy sie zenicie
Krakowskie
@2/4$xF {8'B*}4''D*{6''D*6x''C}/*{8''D*6''D*6''C*8'B*8''D}/*4''E*4'A/*{8'B*8''D*8''C*8'A}/*{8'G*}4'B*{6'A*6'B}/*{8''C*8'A*}4'F/*{8'G*}4'B*{8'B}/*{8'A*8'F*}4'D/*{8'F*}4.'A/*{8'A*8'B*}4'G/*
Jak ci ja powedruje
Krakowskie
@2/4$xF {8'B*}4''D*{6''D*6x''C}/*{8''D*6''D*6''C*8'B*8''D}/*4''E*4'A/*{6'B*6''C*6''D*6''E*6''C*6'B*6'A*6'G}/*{8'G*}4'B*{6'A*6'B}/*{8''C*8'A*}4'F/*{8'G*}4'B*{8'B}/*{8'A*8'F*}4'D/*{8'F*}4.'A/*{6'A*6'B*6''C*6'B*}4'G/*
Jak ci ja powedruje
Krakowskie
@3/8$bB {8'A*}4''C/*{8'A*}4''C/*{8''D*8.'G*6'B}/*{6'B*6'A*8'A*8-}/*{8''C*8.''F*6''D}/*{6''D*6''C*8''C*8-}/*{8''D*8.'G*6'B}/*{6'B*6'A*8'A*8-}/*{6'F*6'G*8'A*8'A}/*{6.'A*3'A*8'A*8'A}/*4'B*{8'G}/*{6''D*6''C*8''C*8-}/*{6'F*6'G*8'A*8'A}/*{6.
Jade wozy zawozami
Krakowskie
@4/4 4''C*{8'G*8'G*}4.''E*{8''C}/*{8''D*8''D*8'B*8'B*}4''C*4-/*4''C*{8'G*8'G*}4.''E*{8''C}/*{8''D*8''D*8'B*8'B*}4''C*4-/*{8''E*8''E*8''E*8''D*8''C*8'B*}4'A/*{8''D*8''D*8''D*8''C*8'B*8'A*}4'G/*4''C*{8'G*8'G
O pani pani
Krakowskie
@2/4$bB {8''C*8''C*8''C*8''D}/*{8'B*8'B*8'B*8''C}/*{8'A*8'F*8''C*8'A}/*{8'A*8'G*}4'G/*{8''C*8''C*8''C*8''D}/*{8'B*8'B*8'B*8''C}/*{8'A*8'A*8''C*8'A}/*{8'A*8'G*}4'G/*4'F*4''F/*4.''D*{8''E}/*{8''F*8''F*8''E*8''D}/*4
To ciezkoskie piekno
Krakowskie
@3/8$xFCG {8'E*8'A*8'B}/*{8n''C*8'B*8'A}/*{8''D*}4'B/*{8'G*8'E*8-}/*{8'E*8'A*8'B}/*{8n''C*8'B*8'A}/*{8''D*}4'B/*{8'G*8'A*8-}/*{8n''C*}4''E/*{8''D*}4'B/*{8'B*}4''D/*{8n''C*8'B*8-}/*{8'E*8'A*8'B}/*{8n''C*8'B*8'A}/*{8''D*}4'B/*{8'G*8'A*8-}/*
Zachodzi slonecko ku lasowi
Krakowskie
@2/4$xFC 4''D*4'A/*{8'G*8'F*}4'E/*2'D/*4''D*4'A/*{8'G*8'F*}4'E/*4'D*4-/*{8'E*8'F*8'G*6'G*6'F}/*{8'G*6'G*6'F*8'E*8'E}/*{8'E*8'F*8'G*6'G*6'F}/*{8'G*6'G*6'F*8'E*8'E}/*4''D*4'A/*{8'G*8'F*}4'E/*4'D*4-/*
Brande burek
Krakowskie
@2/4$xF 4.''D*{8'B}/*{8''D*8''D*8''E*8'B}/*4.''C*{8'A}/*{8''C*8''C*8''D*8'A}/*4.'B*{8'G}/*{8'B*8'B*8''C*8'A}/*4.'A*{8'F}/*{8'F*8'A*8'B*8'G}/*4.'B*{8'G}/*{8'B*8'B*8''C*8'A}/*4.'A*{8'F}/*{8'F*8'A*8'B*8'G}/*
Kumosia kumosi
Krakowskie
@2/4$xF 4''D*{8'B*8'B}/*4.'B*{8''D}/*4''D*{8''C*8-}/*4'D*{8'F*8'A}/*4.'A*{8''C}/*4''C*{8'B*8-}/*4''D*{8'B*8'B}/*4.'B*{8''D}/*4''D*{8''C*8-}/*4'D*{8'F*8'A}/*4.'A*{8''C}/*4'B*{8'G*8-}/*
Zeslala sie jedna z druga
Krakowskie
@2/4 {8''C*8''E*}4''E/*{8''E*}4''F*{8''E}/*{8''D*8''E*8.''F*6''E}/*{8''E*}4''D*{8''D}/*{8''D*6''E*6''F*8'G*6'A*6'B}/*{8''C*}4''E*{6''D*6''C}/*{8''C*8'B*8'B*6'G*6'B}/*{8''C*}4.''C/*
Ja ubogi wiesniak
Krakowskie
@2/4$xF {8'G*8'B*}4''D/*{6''C*6'B*}4'G*{8'B}/*{8''C*8''E*8''G*8''F}/*{6''E*6''D*}4'B*{8'B}/*{8''C*8''E*8''G*8''F}/*{6''E*6''D*}4'B*{8'B}/*{8''C*8''E*8''G*8''F}/*{6''E*6''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8''C*8''C}/*{6'B
Nie chce cie dziewcyno
Krakowskie
@3/8 4''C*{8''D}/*{6''E*6''F*8''D*8''G}/*4''C*{8''F}/*{6''E*6''E*8''D*6'B*6'G}/*4''C*{8''D}/*{6''E*6''F*8''D*8'B}/*4''C*{8'G}/*{6'G*6'G*8'B*8''C}/*{6.''C*3''E*6''F*6''E*6''D*6'B}/*{6.''C*3''E*6''G*6
Napije sie troske na swoja...
Krakowskie
@2/4$bB {8'A*}4.''C/*{8''C*8''C*8'B*8''D}/*4''C*4''C/*{8''C*8''C*8'A*8'F}/*{8'E*}4.'G/*{8'G*8'G*8'E*8'C}/*4'F*4'A/*{8'A*8'A*8'G*8'F}/*{8'E*8'G*8'G*8'G}/*{8'G*8'G*8'E*8'C}/*4'F*4'A/*{8'A*6'B*6'A*6'G*6'F*6'E*6'F}/*
Cterech parobeckow tak sobie...
Krakowskie

Pages